Friday, December 2, 2022
sky-about

ຄວາມເປັນມາຂອງ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍ ໂທລະຄົມ

ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍ ໂທລະຄົມ (Sky Telecom State Company ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ຂື້ນໃນວັນທີ່ 11 ມິຖຸນາ 2011 ໂດຍແມ່ນລັດຖະບານ ສປປລາວເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ 100% ແລະ ຂື້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງໃນ ການດຳເນີນທຸລະກິດ.

ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍ ໂທລະຄົມ ມີທ່າແຮງອັນສຳຄັນທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດກາຍເປັນຜູ້ນຳໜ້າ ໃນການໃຫ້ບໍ ລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ການບໍລິການ ອິນເຕີ ເນັດໂທລະພາບ ແລະ ໂທລະສັບ ໄປນຳອຸປະກອນດຽວກັນ(Triple-Play) ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງດ້ານຂໍ້ມູນ, ພາບ-ສຽງໃຫ້ແກ່ການນຳພັກ – ລັດ ແລະ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມທົ່ວໄປ.

ໃນປະຈຸບັນ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍ ໂທລະຄົມໄດ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍແກ້ວໄຍແສງລະບົບໃຕ້ດິນ ແລະ ອຸປະກອນເຕັກນິກອັນທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການບໍລິການເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທັງພາກລັດ ແລະ ທົ່ວໄປໃນສັງຄົມ.

ພວກເຮົາມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການເຊິ່ງປະກອບມີ: ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດ Fiber, ບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃຊ້ສາຍແກ້ວໄຍແສງ ( FTTx ),  ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍ IP ( VoIP ), ບໍລິການໂທລະພາບຜ່ານເຄືອຂ່າຍ IP ( IPTV ), ບໍລິການອິນເຕີເນັດໃຊ້ສາຍໂທລະສັບ

( ADSL ), ບໍລິການອິນເຕີເນັດ WIFI ຄວາມໄວສູງແບບບໍ່ໃຊ້ສາຍ,  ບໍລິການສາຍເຊົ່າພາຍໃນປະເທດ ( DPLC ), ບໍລິການສາຍເຊົ່າລະຫວ່າງປະເທດ ( IPLC ) ,ບໍລິການ DarkFiber ເຊົ່າ Core ສາຍແກ້ວໄຍແສງ, ສູນຝາກຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ( IDC ), ບໍລິການ VISS ກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ບໍລິການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍ.

Open chat
1
Hello, 👋
How can I help you ?