Friday, December 2, 2022

ຟອມການຕິດຕໍ່

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່: ຖະໜົນສາຍລົມ, ບ. ສາຍລົມ, ມ. ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ Call Center 1833 ຫຼື ໂທ: 856-021 858 888, 222 254
ແຟັກ: 856-21 316 547, 480 259
ອີເມວ: info@skytel.com.la
www.skytel.com.la

Open chat
1
Hello, 👋
How can I help you ?