ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ແບບ Fiber

Fiber ແມ່ນຫຍັງ?  ແມ່ນລະບົບການບໍລິການອິເຕີເນັດແບບສາຍເຊົ່າສະເພາະຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວ ສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້. ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານໂທລະຄົມແບບດີຈິຕອນ ສະເພາະເຈາະຈົງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໜື່ງດຽວຈາກເຄືອຂ່າຍກາງ (Core Network) ຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍໄອພີ ບໍລິການນີ້ເນັ້ນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະທຽນໝັ້ນຄົງ ຂອງສັນຍານ ຈາກຈຸດບໍລິການ ຫາ ບ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້. ສາມາດປະຍຸກໃຊ້ຫຼາຍເຕັກໂນໂລຊີ ຂື້ນກັບມາດຕະຖານຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ຄວາມໃຫຍ່ຂອງຊ້ອງສັນຍານບໍ່ຈຳກັດ ແລ້ວແຕ່ຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້.

ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕິດຕັ້ງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເຂົ້າບ້ານ ຫຼື ສຳນັກງານແລ້ວ ສາມາດນຳໃຊ້ຊ້ອງສັນຍານດັ່ງກ່າວ ກັບບໍລິການຫຼາຍຢ່າງເຊັນ: ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດທົ່ວໄປ, ສຳລັບລະບົບເວັບໄຊ(Website), ອີເມວ(Email) ຂອງອົງກອນ, ການບໍລິການໄອຊີທີ ແລະ  ບໍລິການເສີມອື່ນໆທີມີໃນລະບົບອິນເຕີເນັດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.

ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ເນັ້ນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄື່ອສາຍໄຍແກ້ວ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຍັງໄດ້ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວຄຸນນະພາບສຳລັບບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼັກຜ່ານລະບົບທໍ່ໃຕ້ດີນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນ ສ່ວນເຄືອຂ່າຍກະຈ່າຍບໍລິການຫາບ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວທາງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍລິການຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ຕາມບ້ານ ຫ້ອງການ ດ້ວຍໄລຍະທາງໃກ້ ຈະຮັບປະກັນໄດ້ເຖີງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ປະຍັດເວລາ.

ບໍລິການດັ່ງກ່າວນີ້ທ່ານສາມາດສຳພັດໄດ້ ໃນເບື່ອງຕົ້ນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈະຂະຫຍາຍຂອບເຂດການໃຫ້ບໍລິການ ໄປຫາບັນດາເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງຊາດໃນທົ່ວປະເທດເທື່ອລະກ້າວຕາມລຳດັບ ຮັບປະກັນໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການບໍລິການໄອຊີທີເປັນປາຍແຫຼມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດແບບຍືນຍົງ.

  • ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
  • ເງືອນໄຂການສະໝັກ

ຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນສປປ ລາວ ແລະ ຈະດໍາລົງຊິວິດຕໍ່ໄປ, ມີສະຖານທີ່ຢູ ຊັດເຈນຕ້ອງມີລະບົບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການນີ້ເຊັ່ນ: ຄອມພີເຕີ, ໂນດບຸກ, ແທັບແລດ, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບອື່ນໆ.

ສົນໃຈບໍລິການໂທ 1833 ຫຼື ຝາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ …

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ