ບໍລິການ Sky Phone

Sky phone ແມ່ນຫຍັງ?  ແມ່ນການບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທັນສະໄໝຄືກັບບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທົ່ວໄປ ແຕ່ຈະແຕກຕ່າງຄືເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນລະບົບໂທລະສັບ ແມ່ນເປັນລະບົບອານາລອກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນປ່ຽນມາເປັນ ດີຈິຕອນ ແລະ ປະຈຸບັນບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມໃນລາວແມ່ນໃຊ້ລະບົບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບດີຈິຕອນຢູ່, ສຳລັບໂທລະສັບສະກາຍໂຟນ ຂອງສະກາຍໂທລະຄົມ ແມ່ນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໄອພີ ສະນັ້ນການບໍລິການໂທລະສັບຂອງເຮົາຈຶ່ງຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍໄອພີທັງໝົດ ແລະ ເປັນສ່ວນປະກອບໜຶ່ງຂອງບໍລິການສາຍໄຍແກ້ວເສັ້ນດຽວບໍລິການໄດ້ທຸກຢ່າງ ໝາຍຄວາມວ່າຕິດຕັ້ງສາຍໄຍແກ້ວເຂົ້າເຮືອນພຽງເສັ້ນດຽວ ສາມາດສະໝັກໃຊ້ບໍລິການໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ໂທລະທັດໄອພີທີວິີ ແລະ ໂທລະສັບໄອພີພ້ອມກັນ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງສາມາດຕິດຕັ້ງບໍລິການເສີມອື່ນໆ ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງການພັດທະນາລະບົບບໍລິການນັ້ນມາຮັບໃຊ້ສັງຄົມ.

ຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິການນີ້ກໍ່ເປັນຄືກັນກັບໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະທົ່ວໄປ ທີ່ສາມາດໂທໄປຫາທຸກໆເຄືອຂ່າຍທຸກໆເລກໝາຍໂທລະສັບທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ນອກຈາກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດໂທໄປຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ພຽງແຕ່ກ່ອນທ່ານຈະໃຊ້ໂທໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານຕ້ອງສະໝັກໃຊ້ບໍລິການໂທໄປຕ່າງປະເທດກັບ ສູນບໍລິການ ຂອງບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມກ່ອນ ຫຼື ວ່າ ພົວພັນພະນັກງານຂາຍ ຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຊ່ວຍດຳເນີນການສະໝັກບໍລິການໃຫ້ທ່ານ.  ການນຳໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແມ່ນ ເໝາະສຳລັບເປັນ ເບີໂທລະສັບປະຈຳຫ້ອງການ, ບໍລິສັດ ແລະ ເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະໄດ້ໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ, ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ລູກຄ້າໄດ້ໂທຫາເບີທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນຫ້ອງການ.  ສຳລັບການນຳໃຊ້ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ຢູ່ເຮືອນເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍທ່ານໄດ້ຫຼາຍຢ່າງເຊັນ: ການໂທຈາກສະຖານທີ່ອື່ນມາຫາເຮືອນ ເພື່ອຖາມວ່າມີຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນ ຫຼື ບໍ່; ເວລາຜູ້ປົກຄອງຄ່າວຽກຢູ່ບ່ອນອື່ນ ສາມາດໂທເຂົ້າໄປເບີເຮືອນ ເພື່ອກວດກາວ່າມີຄົນຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ບໍ່ຢູ່,  ຈະໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈອິກຢ່າງໜຶ່ງເວລາທ່ານມີຄວາມສົງໃສ ຫຼື ກັງວົນບັນຫາຕ່າງໆກ່ຽວກັບເຮືອນຂອງທ່ານ.

ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ເນັ້ນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວຄຸນນະພາບສຳລັບບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼັກຜ່ານລະບົບທໍ່ໃຕ້ດີນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນ ສ່ວນເຄືອຂ່າຍກະຈ່າຍບໍລິການຫາບ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວທາງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍລິການຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ຕາມເຮືອນ ຫ້ອງການ ດ້ວຍໄລຍະທາງໃກ້ ຈະຮັບປະກັນໄດ້ເຖີງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ປະຍັດເວລາ. ເມື່ອເວລາຕິດຕັ້ງສາຍພວກນີ້ໄປຮອດເຮືອນຂອງທ່ານແລ້ວ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດສະໝັກໃຊ້ບໍລິການໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະນຳ ພວກເຮົາໄດ້ ທີ່ ສູນບໍລິການລູກຄ້າ ຫຼື ທ່ານສາມາດ ດືງເອົາແບບຟອມສະໝັກຢູ່ໜ້າເວັບຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມ ເພື່ອປະກອບ ແລ້ວສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຫາພວກເຮົາໃຫ້ໄປຮັບເອົາເອກະສານນັ້ນນຳທ່ານ.

ບໍລິການດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດສຳພັດໄດ້ເລີຍໃນຂອບເຂດເທດສະບານແຂວງ, ບັນດາເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງຊາດໃນທົ່ວປະເທດເທື່ອລະກ້າວຕາມລຳດັບ ຮັບປະກັນໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການບໍລິການໄອຊີທີເປັນປາຍແຫຼມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດແບບຍືນຍົງ.

ມາດຕະຖານການບໍລິການ

ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ເນັ້ນໜັກການບໍລິການເປັນຫຼັກ ພວກເຮົາມີລະບົບຄອນແທ້ກເຊັນເຕີ (Contact Center) ທີ່ມີພະນັກງານປະຈຳການຕະລອດ 24ຊົ່ວໂມງ ຊ່ວຍຮັບໂທລະສັບ, ແນະນຳ ວິທີການແກ້ບັນຫາ ໃຫ້ທ່ານຊ່ວຍແກ້ໄຂໃນຂັ້ນຕົ້ນກ່ອນ, ໃນກໍລະນີທີ່ບັນຫາບໍ່ເກີດຂື້ນຈາກການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖຶກກັບເປົ້າໝາຍ ຫຼື ການນຳໃຊ້ບໍ່ໄປຕາມລະບົບເຕັກນິກທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ ຫຼື ມີຂໍຜິດພາດຂອງອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້ກັບລະບົບເຕັກນິກ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ສົ່ງວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ອອກໄປຫາທ່ານເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການບໍລິການ ໃຫ້ສາມາດກັບຄືນມາໃຊ້ງານໄດ້ຄືເກົ່າ, ໃນໄລຍະນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳທ່ານຕໍ່ກັບການໃຊ້ງານລະບົບເຕັກນິກບໍ່ໄດ້ ແລະ ຂໍຄວາມກະລຸນາຈາກທ່ານເປັນຢ່າງຍີ່ງໃນການຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ ເພື່ອຕິດຕາມການແກ້ໄຂບັນຫາໃນບ້ານຂອງທ່ານກັນທິມງານພວກເຮົາຈົນສຳເລັດ.  ຖ້າວ່າບັນຫາບໍລິການເກີດຢູ່ຂ້າງນອກບ້ານຂອງທ່ານ ພວກເຮົາສັນຍາວ່າຈະໃຊ້ທຸກກຳລັງແຮງຂອງຕົນສຸມໃສ່ແກ້ໄຂໃຫ້ສຳເລັດໃນເວລາອັນສັ້ນທີ່ສຸດ.

  • ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
  • ເງືອນໄຂການສະໝັກ

ຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນສປປ ລາວ ແລະ ຈະດໍາລົງຊິວິດຕໍ່ໄປ, ມີສະຖານທີ່ຢູ ຊັດເຈນ

ຕ້ອງມີລະບົບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການນີ້ເຊັ່ນ: ຄອມພີເຕີ, ໂນດບຸກ, ແທັບແລດ, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບອື່ນໆ.

ສົນໃຈບໍລິການໂທ 1833 ຫຼື ຝາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ …

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ