ອິນເຕີເນັດ Leased Line

 • ອິນເຕີເນັດ Fiber Leased Line ແມ່ນຫຍັງ?
  ອິນເຕີເນັດ Fiber Leased Line ຄື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສົ່ງໄປຫາຜູ້ໃຊ້ງານໂດຍກົງ ຊິ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ອີນເຕີເນັດບໍ່ມັກຫຼຸດ ມີຄວາມສະຖຽງກັບການໃຊ້ງານ ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ Synochronous ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຕະຫຼວດເວລາ ເຊື່ອມຕໍ່ໄວ້ ຫຼື ບໍ່ເຊື່ອມ Bandwidth ກໍ່ຈະບໍ່ໄດ້ຖຶກໂອນຖ່າຍໄປໃຫ້ລູກຄ້າອື່ນໃຊ້ ອິນເຕີເນັດອິນເຕີເນັດ Fiber Leased Line ຈະມີຄວາມໄວໃນຊ່ອງສັນຍານສູງ ທັງດ້ານການຮັບຂໍ້ມູນ Upload ແລະ  Download ເທົ່າໆກັນ.

 • ຄວາມແຕ່ກຕ່າງ ລະຫວ່າງ Internet Fiber Leased Line ແລະ Internet Home   Connect ( FTTx)
ລາຍການ ອິນເຕີເນັດ Fiber ສົ່ງຜ່ານເຄື່ອງ (SDH) Internet ສົ່ງຜ່ານລະບົບ Business Connect  ແລະ  Home   Connect
ຄວາມເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານ
 • ເໝາະກັບໜ່ວຍງານພາລັດ, ບໍລິສັດຂະໜາດກາງ-ໃຫຍ່, ໜ່ວຍງານອົງກອນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
 • ເໝາະກັບບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເນັ້ນການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດຫຼາຍຄື: SME ແລະ  Home Connect
ເຄື່ອຂ່າຍ
 • ສາມາດ Fix IP 4 IP ຫຼືຫຼາຍກ່ວານັ້ນເພື່ອໃຊ້ງານຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຈາກຈຸດໝຶ່ງໄປຍັງອິກຈຸດໝຶ່ງ
 • ບໍ່ຈຳກັດຊົ່ວໂມງການໃຊ້ງານແລະປະລິມານຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ
 • ຕິດຕັ້ງ 1 ຈຸດແມ່ນໃຊ້Core ສາຍ 2  Core
 • 1 port ສາມາດຕອບສະໝອງໄດ້1 ລູກຄ້າການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເຄື່ອງSDH ໄປຫາລູກຄ້າບໍ່ໄດ້Share ການນຳໃຊ້Bandwidth ດີກ່ວາ(ໃຊ້ OFC 1:1)
 • ມີການແຍກຊ່ອງສັນຍານລະຫວ່າງລູກຄ້າອົງກອນແລະກຸ່ມລູກຄ້າທົ່ວໄປ
 • ເຊື່ອມຕໍ່ແບບ Ethernet Interface ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່
 • ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍບໍ່ຊັບຊ້ອນຕິດຕັ້ງວ່ອງໄວ
 • ປະຍັດ Core ສາຍສາມາດໃຊ້ Spitter ເປັນໂຕແຈກ
 • 1 Port ສາມາດຕອບສະໝອງໄດ້ 128 ລູກຄ້າຕໍ່ 1 Port ໃຊ້ສາຍ OFC 1:128
ຈຸດເດັ່ນ
 • ຜ່ານ Link ເສັ້ນ Corporate
 • International Bandwidth Ratio : 1:1
 • ສາມາດຮັບສົ່ງ-ຂໍ້ມູນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດປະລິມານ
 • ຜ່ານ Link ເສັ້ນ Corporate
 • ເພັກເກັດ Home USER ເປັນບໍລິການແບບ Share speed
ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມໄວ (Speed)
 • ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ(Upload / Download) ເທົ່າກັນ

 

 • ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນ(Upload / Download) ບໍ່ເທົ່າກັນ ແລະ ຄວາມໄວເປັນໄປຕາມແພັກເກັດທີ່ລົງທະບຽນນຳໃຊ້
IP Address Fix 8 – 16 IP(ຫຼາຍກ່ວານີ້) Fix 1 IP (ບໍ່ສາມາດເພີ່ມໄດ້)
Service Level Agreement (SLA)
 • Service Availability ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 99.99 %
 • ກຳນົດSLA ທັງໃນແງ່ປະສິດຕິພາບການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດ(Response Time) ແລະໄລຍະເວລາການແກ້ໄຂບັນຫາ
 • ບໍ່ໄດ້ກຳນົດ SLA
 • ຮູບແບບການຕິດຕັ້ງຕັ້ງ Internet Fiber Leased Line
 1. ເໝາະກັບໜ່ວຍງານພາລັດ, ບໍລິສັດຂະໜາດກາງ-ໃຫຍ່, ໜ່ວຍງານອົງກອນຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ງານອິນເຕີເນັດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ
 2. ຕ້ອງການ IP Public ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າລະບົບ Server ຫຼາຍກ່ວາ 1 IP
 3. ກຳນົດ SLA 99.99% ທັງໃນແງ່ປະສິດຕິພາບການໃຊ້ງານ ອິນເຕີເນັດ (Response Time) ແລະ ໄລຍະເວລາການແກ້ໄຂບັນຫາ ກໍ່ລະນີລູກຄ້າມີບັນຫາ ແມ່ນ 1 ຊົ່ວໂມງ (ກໍລະນີບັນຫາເກີດຂຶ້ນບໍ່ໝັກ) ຖ້າຫາກບັນຫາທີ່ເກີດໜັກແມ່ນ 3 ຊົ່ວໂມງ

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ