ບໍລິການສາຍເຊົ່າສາຍສົ່ງພາຍໃນປະເທດແບບພື້ນຖານ DPLC

ສາຍເຊົ່າສາຍສົ່ງພາຍໃນປະເທດແບບພື້ນຖານ DPLC ແມ່ນຫຍັງ?  ແມ່ນລະບົບການບໍລິການສາຍເຊົ່າສາຍສົ່ງ ຜ່ານສາຍໄຍແກ້ວສຳລັບການບໍລິການລະບົບເຄືອຂ່າຍພາຍໃນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ໂດຍຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອສ້າງວົງຈອນເສັ້ນທາງສະເພາະລະຫວ່າງຈຸດໜຶ່ງຫາອິກຈຸດໜຶ່ງ ຫຼື ລະຫວ່າງຈຸດໜຶ່ງ ຫາຫຼາຍຈຸດ ໃຫ້ເປັນລະບົບເຄື່ອຂ່າຍພາຍໃນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.

ການບໍລິການສາຍເຊົ່າລັກສະນະນີ້ ມີຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານສູງ ມີຄວາມສະທຽນໝັ້ນຄົງຂອງສັນຍານສູງ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການກັບຜູ້ຊົມໃຊ້.

ບໍລິການທີ່ຄ້າຍຄືກັບກັບບໍລິການນີ້ຄື ບໍລິການ IP VPN, MPLS ເປັນບໍລິການສາຍເຊົ່າຄືກັນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນເຕັກນິກການໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການ, ການບໍລິການສາຍເຊົ່າແບບຜ່ານ lP VPN, MPLS ແມ່ນ ສັນຍານແລ່ນຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ດ້ານຕົ້ນທາງແລະປາຍທາງຕ້ອງໄດ້ມີລະບົບອຸປະກອນສະເພາະ ເພື່ອດັດແປງສັນຍານໃຫ້ກາຍເປັນວົງຈອນສະເພາະ ລະຫວ່າງຕົ້ນທາງແລະປາຍທາງ ປະຈຸບັນມີຄວາມລາກຫລາຍໃນການປະຍຸກໃຊ້ການບໍລິການນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ນັ້ນຖືກລົງ ຖ້າທຽບກັບບໍລິການຂ້າງເທີງ ແຕ່ມັນຍັງຂາດກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ບໍລິການນີ້ເໝາະສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ ທີ່ຕ້ອງການເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງຕົນລະຫວ່າງ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ, ສູນບໍລິການ, ຫ້ອງການຂາຍ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຂອງຕົນ ທີ່ມີຫ້ອງການແຍກອອກຈາກກັນ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເໝາະສຳລັບການສ້າງເປັນລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ (CCTV) ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພອື່ນໆ.

ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດລັດ ສະກາຍໂທລະຄົມ ເນັ້ນການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຍັງໄດ້ເລັ່ງການກໍ່ສ້າງລະບົບເຄືອຂ່າຍສາຍໄຍແກ້ວຄຸນນະພາບສຳລັບບໍລິການຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍການສ້າງເສັ້ນທາງຫຼັກຜ່ານລະບົບທໍ່ໃຕ້ດີນໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນ ສ່ວນເຄືອຂ່າຍກະຈາຍບໍລິການຫາບ້ານຜູ້ຊົມໃຊ້ແມ່ນຜ່ານລະບົບສາຍໄຍແກ້ວທາງອາກາດ ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງບໍລິການຫາຜູ້ຊົມໃຊ້ຕາມບ້ານ ຫ້ອງການ ດ້ວຍໄລຍະທາງໃກ້ ຈະຮັບປະກັນໄດ້ເຖີງຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ປະຍັດເວລາ.

ບໍລິການດັ່ງກ່າວນີ້ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດສະໝັກໃຊ້ບໍລິການໄດ້ ໃນຂອບເຂດເທດສະບານແຂວງ, ບັນດາເມືອງໃຫຍ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງຂອງຊາດໃນທົ່ວປະເທດ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາການບໍລິການໄອຊີທີເປັນປາຍແຫຼມ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງຊາດແບບຍືນຍົງ.

  • ອັດຕາຄ່າບໍລິການ
  • ເງືອນໄຂການສະໝັກ

ຕ້ອງດຳລົງຊີວິດໃນສປປ ລາວ ແລະ ຈະດໍາລົງຊິວິດຕໍ່ໄປ, ມີສະຖານທີ່ຢູ ຊັດເຈນຕ້ອງມີລະບົບອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ບໍລິການນີ້ເຊັ່ນ: ຄອມພີວເຕີ, ໂນດບຸກ, ແທັບແລດ, ສະມາດໂຟນ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ອິນເຕີເນັດແບບອື່ນໆ.

ສົນໃຈບໍລິການໂທ 1833 ຫຼື ຝາກຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ …

ດາວໂຫຼດຂໍ້ມູນ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກ